Policy för integritet och dataskydd

I denna integritetspolicy avses med dina personuppgifter all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, ditt namn, din adress, e-postadress och telefonnummer samt annan information genom vilken du kan identifieras. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla våra tjänster eller produkter, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller:

 • För den personuppgiftsbehandling som sker vid utnyttjande av någon av Atatikis tjänster och/eller produkter
 • för den personuppgiftsbehandling som sker för leverantörer vid inköp 
 • för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med rekrytering

Typ av personuppgifter vi samlar in

Vårt främsta skäl med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund, blivande kund eller leverantör.

Atatiki kan komma att behandla följande uppgifter

Kontaktuppgifter

När du och/eller ditt företag blir kund hos Atatiki samlar vi in dina kontaktuppgifter: 

Företagets adress- och kontaktuppgifter, organisationsnummer samt personnamn, e-postadress och telefonnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster/produkter du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Övrig information

När du kontaktar vår support eller säljavdelning samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende eller din förfrågan.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

...du uppger själv när du blir kund hos oss.
...du uppger när du kontaktar oss via e-post och genom samtal
...skapas när du använder våra tjänster – t ex via våra ärendehanteringssystem
...vi hämtar från andra källor – t ex Allabolag.se.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Atatiki rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Atatikis intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster Fullgörande av avtal
Administration och projektredovisning Fullgörande av avtal
Licenshantering Fullgörande av avtal
Hosting Fullgörande av avtal
Support Fullgörande av avtal
Garantiåtagande Fullgörande av avtal
Lagstadgade skyldigheter Rättslig förpliktelse
Möjliggöra uppföljning av prospekt Intresseavvägning
Marknadsföring Intresseavvägning och samtycke
Kontakt med Atatiki Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och social medier Intresseavvägning och samtycke

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. 

 • Personuppgifter nödvändiga för bokföringsändamål lagras i minst 7 år.
 • Personuppgifter nödvändiga för upprätthållandet av kundrelation lagras i 24 månader efter det att det aktiva kundförhållandet upphört.
 • Personuppgifter nödvändiga för upprätthållandet av prospektrelation (Företag) lagras i 12 månader efter senaste aktivitet.
 • I de fall då den registrerade samtyckt till e-postutskick kommer e-postadressen sparas fram tills dess att den registrerade avanmält sig.
 • Personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering lagras under den tid då rekryteringsprocessen pågår.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Inga uppgifter lämnas vidare till våra samarbetspartners utan ditt godkännande. Vi har avtal med samtliga partners och underleverantörer. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Atatikis personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Atatiki agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av dina kunders personuppgifter i ett separat Personuppgiftsbiträdesavtal. 

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp din affärsrelation med oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen.